Komunikat ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia

Informujemy, że 24 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Tym razem negocjowaliśmy i pracowali nad kształtem procesu szkolenia w dziedzinie uzależnień.

Obecni na spotkaniu  byli:

Dyrektor D. Poznański i Pracownice jego Departamentu, Prawnik MZ, Poseł M. Zwiercan wraz z Asystentem, Dyrektor KBdsPN P. Jabłoński i Zastępca B. Bukowska, Dyrektor PARPA K. Brzózka oraz Kierownik DLO J. Fudała,  Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, którą reprezentowali: Przewodnicząca A. Litwa- Janowska, I. Kołodziejczyk i S. Grab. W spotkaniu udział wzięli także R. Wojnar, M. Smaś-Myszczyszyn.

Wcześniej, na zaproszenie PARPA – RSPU uczestniczyła w dwudniowym spotkaniu, na którym wraz z Radą ds Akredytacji przygotowywaliśmy zakres wymagań programowych do projektowanego rozporządzenia, jako wspólną propozycję dla MZ.

RSPU wysłała do MZ stanowisko popierające ten właśnie zakres oraz własne uwagi i propozycje zmian w treści rozporządzenia dotyczącego trybu i organizacji całego procesu certyfikacji.

Jak się okazało- bazą tego rozporządzenia dla Ministerstwa stał się tryb obowiązujący w KBdsPN, praktycznie nie uwzględniający zapisów dotyczących organizacji procesu certyfikacji w ścieżce PARPA.

RSPU zgłosiła na piśmie do Ministra Szumowskiego oraz Króla swoje zastrzeżenia i postulaty dotyczące m.in.:

– braku przy Dyrektorze Biura Rady ds. Akredytacji/Merytorycznej i warunków zapewniających ciągłość jej zadań

konieczności oddzielenia funkcji sprawowania urzędowego nadzoru od merytorycznej przy powoływaniu osób wchodzących w skład ciał merytorycznych- Komisji egzaminacyjnej Rady ds. Akredytacji (czy Rady Merytorycznej),

– oczekiwania stworzenia przejrzystych kryteriów pracy tych ciał – rady, komisji egzaminacyjnej – regulaminy, jasny skład ogłaszany publicznie, kryteria powoływania (superwizorzy, autorytety w naszej dziedzinie), kadencyjność,

– utrzymania w projekcie wymagania tylko jednej pracy certyfikacyjnej na egzaminie (brak opisu przypadku psychoterapii osób bliskich),

– potrzeby pozostawienie wolnego wyboru dla osób w szkolących się w kwestii superwizji, a także stażu klinicznego,

– potrzeby opisania procedury certyfikowania superwizorów i uzupełnienia jej o przygotowanie aplikantów.

***

W toku spotkania uzgodniliśmy wspólne ramy programowe, które zaakceptowali wszyscy obecni. Zakwestionowaliśmy jako RSPU  zapis, by w trakcie dwutygodniowego stażu stażysta uczestniczył, a następnie przeprowadził sesję terapii indywidualnej, Zapis ten może być nie do zrealizowania i  tworzy ryzyko naruszania relacji terapeutycznej i zaufania pacjenta, zwłaszcza w ambulatoriach. W dyskusji przyjęto zaproponowane sformułowanie: „prowadzenie sesji diagnostyczno- konsultacyjnych”.

Zachowaliśmy liczbę 800 godzin szkoleniowych jako minimum. W ich ramach 10 godzin, kosztem części wykładowej przesunięto na poczet minimum superwizji (80). Czas stażu pozostał bez zmian z naszej perspektywy tj 80 min. W treningach – zachowano łączny wymiar 100 g.

Jesteśmy z tego konsensusu zadowoleni. 

Niestety te zadania trzeba będzie zrealizować w ciągu czterech lat, bo taki jest zapis ustawowy.

Głęboki i ostatecznie nie do uzgodnienia problem pojawił się co do proponowanej treści rozporządzenia czyli warunków certyfikacji. Nasze poważne zastrzeżenia budzą:

– brak stałego, kadencyjnego ciała merytorycznego przy Dyrektorze Biura, które w konkursach, czy akredytacjach opiniuje wartość merytoryczną ubiegających się o uzyskanie prawa do szkolenia podmiotów

–  KBdsPN i pozostali obecni (bez PARPA i RSPU) decydują się utrzymać zadawanie wyłącznie jednego przypadku na egzaminie, co wydaje się absolutnie niezrozumiałe w kontekście zakresu szkolenia, który właśnie pomyślnie  uzgodniliśmy, a także oczekiwanych od specjalisty psychoterapii uzależnień kompetencji. Argumentowaliśmy konieczność dwóch przypadków poziomem i jakością szkolenia, dalszym ujemnym wpływem na kształt oferty leczniczej. Niestety nie udało się przekonać drugiej strony.

Tu ogłosiliśmy (PARPA i RSPU) zdanie odrębne, nie osiągając porozumienia.

Dodatkowa i istotna informacja:

Dyrektor PARPA poinformował nas, że niezależnie od trwających prac, przygotował i zgłosił poprawki do ustawy o wychowaniu w trzeźwości uzupełniające brakujące tam zapisy ws szkolenia.

Jesteśmy wdzięczni Radzie, osobom  współpracującym od trzech już miesięcy z RSPU, całemu środowisku za dbałość o standardy w naszej dziedzinie, wartość psychoterapeutycznego dorobku, a przede wszystkim troskę o leczenie pacjentów.

Aktualnie mamy czekać na decyzje Ministra Króla w tej sprawie. Liczymy na zrozumienie lub zwołanie kolejnego spotkania uzgodnieniowego. Jeśli otrzymamy zapis w konkretnym kształcie, wówczas będziemy wspólnie decydować czy akceptujemy, czy próbujemy się od tej decyzji odwoływać.

Agnieszka Litwa-Janowska

Iwona Kołodziejczyk

Sławomir Grab

Uchwała nr 3/2018 z dn.31.12.2018

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień uchwala wprowadzenie obowiązku:

1)  potwierdzania przez superwizorów posiadających certyfikat RSPU swojej przynależności do towarzystwa- jednego z sygnatariuszy porozumienia RSPU. Stosowny wzór zaświadczenia zamieszczony jest na stronie www.radasuperwizorow.pl . Wzór wypełniony przez władze Towarzystwa oraz superwizora należy przesyłać na adres RSPU do 31 maja każdego roku, poczynając od r.2019.

2)  podpisania deklaracji etyki- zamieszczonej na stronie www.radasuperwizorow.pl . Jednorazowo wypełnioną deklarację należy przesłać na adres RSPU.

Iwona Kołodziejczyk,

Dorota Reguła

Jacek Telesfor Kasprzak

Bożena Maciek-Haściło

Grażyna Rychlicka- Schirmer

Agnieszka Litwa-Janowska