Uchwała nr 3/2022 z dnia 05,10.2022.

W głosowaniu jawnym Rada podjęła uchwałę o zmianie w Regulaminie Organizacyjnym RSPU: Paragraf 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Rada składa się z superwizorów certyfikowanych przez RSPU. Każde z Towarzystw ma prawo rekomendować do jej składu nie więcej niż 3 superwizorów, którzy tworzą Radę w kolejnej kadencji” Paragraf 22 otrzymuje następujące brzmienie: „Rada po swoim ukonstytuowaniu powołuje ...

Uchwała nr 3/2018 z dn.31.12.2018

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień uchwala wprowadzenie obowiązku: 1)  potwierdzania przez superwizorów posiadających certyfikat RSPU swojej przynależności do towarzystwa- jednego z sygnatariuszy porozumienia RSPU. Stosowny wzór zaświadczenia zamieszczony jest na stronie www.radasuperwizorow.pl . Wzór wypełniony przez władze Towarzystwa oraz superwizora należy przesyłać na adres RSPU do 31 maja każdego roku, poczynając od r.2019. 2)  podpisania deklaracji etyki- zamieszczonej na stronie www.radasuperwizorow.pl . ...

Uchwała RSPU nr 2/2018 z dn. 13.12.2018

W okolicznościach niepokojących nasze środowisko zmian w systemie lecznictwa uzależnień od alkoholu i członków rodzin, które wprowadza planowanymi przez siebie rozporządzeniami Ministerstwo Zdrowia, RSPU ogłasza  uruchomienie procedury nadzwyczajnej nadawania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień RSPU, dla osób wpisanych na listę PARPA i nieposiadających certyfikatu RSPU. Warunki uzyskanie certyfikatu w wym. trybie opisuje załącznik do niniejszej uchwały. Jacek ...

Protokół 2/2018 z posiedzenia RSPU w dniu. 23-06-2018

Protokół z Posiedzenia RSPU z dn.23.06.2018

Protokół 1/2018 z posiedzenia RSPU w dniu. 21-04-2018

Protokół RSPU

Sprawozdanie z działalności RSPU w 2017 r.

Sprawozdanie

Protokół z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w dniu 18.11.2017r.

Protokół z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w dniu 18.11.2017r. Na posiedzeniu Rady Superwizorów obecni byli: 1. Agnieszka Litwa-Janowska – przewodnicząca Rady 2. Dorota Reguła – wiceprzewodnicząca Rady 3. Bożena Maciek – Haściło – członek Rady 4. Grażyna Rychlicka – Schirmer członek Rady Przebieg obrad: 1. Dyskusja dotycząca stanowiska w sprawie Kodeksu Etycznego Superwizora Psychoterapii ...

Uchwała nr1/2017 z dnia 18.11.2017

1. Aplikant ma prawo po uzgodnieniu ze swoim opiekunem podjąć część lub całość własnej pracy superwizyjnej jako obserwator uczestniczący lub współprowadzący z opiekunem lub innym superwizorem Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. 2.Tak zrealizowane praktyki aplikacyjne potwierdzone przez prowadzącego superwizora będą zaliczone jako godziny szkoleniowe w procesie aplikacji.

Uchwała nr 1/2016

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, dnia 3.07.2016,  podejmuje uchwałę stwierdzającą, iż do czasu uruchomienia szkolenia dla aplikantów na superwizorów,  którego odbycie stanowi jeden z warunków uzyskania certyfikatu superwizora psychoterapii uzależnień wydawanego przez RSPU, uznaje się za równoważne inne szkolenia, pod warunkiem, iż spełniają one kryteria szkolenia akredytowanego przez RSPU.

Uchwała nr 2/2015 z dnia 28.11.2015.

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień podejmuje uchwałę o zmianie w Procedurze uzyskiwania tytuły superwizora psychoterapii uzależnień. Tryb zwyczajny. Dotychczasowy zapis w Punkcie A. Warunki otwarcia procesu aplikacji, podpunkt 5. „Posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień” uzyskuje brzmienie: „Posiadanie certyfikatu uprawniającego do prowadzenia psychoterapii uzależnień wydany przez PARPA KBPN lub inną instytucję uznaną przez RSPU.”