Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

RADY SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

§1.

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień (zwana dalej Radą) działa na mocy porozumienia z dnia 25 stycznia 2013 r. zawartego pomiędzy Polskim Towarzystwem Badań nad Uzależnieniami, Polskim Towarzystwem Psychoterapii Uzależnień, Krakowskim Stowarzyszeniem Terapeutów Uzależnień i Polskim Stowarzyszeniem Psychoterapii Integracyjnej (zwanych dalej Towarzystwami).

 

§2.

Rada składa się z osób rekomendowanych przez Zarządy Towarzystw, z których każde ma prawo do włączenia do Rady maksymalnie dwóch osób.

 

§3.

Rada na pierwszym posiedzeniu swojej kadencji wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących.

 

§4.

Przewodniczący Rady jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz reprezentowania Rady na zewnątrz.

 

§5.

Przewodniczący może delegować swoje uprawnienia na jednego z Wiceprzewodniczących.

 

§6.

Posiedzenia Rady zwoływane są przez jej Przewodniczącego, nie rzadziej niż dwa razy w roku, poza nimi Rada ma prawo pracy i podejmowania decyzji w trybie obiegowym.

§7.

Rada podejmuje decyzje w trybie uchwał, w oparciu o zwykłą większość głosów w głosowaniu jawnym.

W przypadku równego rozłożenia głosów za i przeciw- decyduje ostatecznie głos Przewodniczącego.

 

§8.

Siedziba Rady mieści się pod adresem Towarzystwa które rekomendowało osobę wybraną na jej Przewodniczącego.

 

 

§9.

Dokumentacja pracy Rady znajduje się w jej aktualnej siedzibie.

 

§10.

Obsługę finansową Rady prowadzi Towarzystwo, które rekomendowało osobę wybraną na jej Przewodniczącego.

 

§11.

Rada na swoją działalność pozyskuje środki z procedury aplikacyjnej.

§12.

Wysokość opłaty obliczana jest w danym roku w odniesieniu do kwoty najniższego wynagrodzenia i wynosi odpowiednio;

  1. za otwarcie procedury aplikacyjnej: 0,1 kwoty plus VAT,
  2. za uzyskanie rekomendacji Rady: 0,2 kwoty plus VAT,
    1. za nadanie tytułu superwizora psychoterapii uzależnień w trybie zwyczajnym 0,2 plus VAT.

§13.

Rada ma prawo do pozyskiwania środków z innych źródeł niż wymienione w § 11.

 §14.

Wszystkie uzyskane środki finansowe Rada może pożytkować wyłącznie na swoją działalność regulaminową.

§15.

Przewodniczący Rady odpowiada za przedłożenie Towarzystwom rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Rady.

§16.

Dla ważności sprawozdania wymagana jest kontrasygnata Wiceprzewodniczącego.

§17.

Rada opracowuje i podaje do publicznej wiadomości tryb nadawania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień zwany dalej procedurą aplikacji.

 §18.

Rada ma prawo nadawania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie psychoterapii uzależnień

w trybie nadzwyczajnym.

§19.

Rozpatrywanie wniosków składanych do Rady odbywa się bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty wpływu na adres siedziby Rady.

 §20.

Wzory dokumentów wymaganych w procedurze aplikacji stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.

§21.

Rada po swoim ukonstytuowaniu powołuje Komisję do spraw Etyki Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, do której każde z Towarzystw zgłasza po jednej osobie.

§22.

Komisja ds. Etyki na pierwszym posiedzeniu ustala swój regulamin i zgłasza go do zatwierdzenia Radzie.

Pożegnanie Jacka. Zapiski naszych wspomnień.