Uchwała nr 6/2013 z dnia 05.06.2013

  1. Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień  zatwierdza zmianę nazwy Komisji do spraw Etyki Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień na Komisję do spraw Etyki przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień  (Komisja ds. Etyki przy RSPU).
  2. Przyjmuje Regulamin Komisji ds. Etyki przy Radzie SPU, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Przyjmuje i ogłasza Kodeks Etyczny Terapeuty, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

ANEKS nr 1 do Porozumienia Rady Superwizorów

ANEKS nr 1
z dnia 21 lutego 2013r.
do Porozumienia zawartego dnia 25 stycznia 2013r. pomiędzy:

Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, NIP 701-02-44-440, REGON 142453355 reprezentowane przez Marcina Wojnara – Przewodniczącego
oraz
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień, ul. Dąbrowskiego 7, 37-464 Stalowa Wola, NIP 865-24-02-964, REGON 180006655 reprezentowane przez Jacka Kasprzaka- Przewodniczącego
oraz
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków, NIP 6792679067, REGON 356297553 reprezentowane przez Agnieszkę Litwę-Janowską – Prezesa
oraz
Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, ul. Jana Olbrachta 118A m. 12, 01-373Warszawa, NIP 522-28-71-436, REGON 141108053 reprezentowane przez Jacka Skrobota – Prezesa
(zwane dalej Towarzystwami)

§ 1

Punkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Na mocy niniejszego porozumienia Towarzystwa powołują z dniem 25 stycznia 2013r. Radę Superwizorów w składzie:
– Jerzy Samochowiec (rekomendacja PTBU),
– Marcin Wojnar (rekomendacja PTBU),
– Jacek Kasprzak (rekomendacja PTPU),
– Henryk Kędzierski (rekomendacja PTPU),
– Agnieszka Litwa-Janowska (rekomendacja KSTU),
– Bożena Maciek-Haściło (rekomendacja KSTU),
– Dorota Reguła (rekomendacja PSPI),
– Jacek Skrobot (rekomendacja PSPI).

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Relacja ze spotkania zarządu Rady Superwizorów Uzależnień z Dyrektorem PARPA

W dniu 20.02.2013 przedstawiciele Rady: Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący spotkali się w siedzibie PARPA z jej Dyrektorem. W spotkaniu uczestniczyła także Kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego. Celem spotkania było poinformowanie o porozumieniu Towarzystw, ukonstytuowaniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, celach tego przedsięwzięcia – ustaleniu ścieżki szkolenia superwizorów,  dbania o standardy etyczne superwizji, a także wyrażenie woli współpracy Rady z PARPA w trosce o rozwijanie standardów superwizji w obszarze leczenia osób uzależnionych i ich rodzin w Polsce.

List Rady Superwizorów do Dyrektora PARPA Krzysztofa Brzózki

Kraków, 20.02.2013

 

                                                             Dyrektor PARPA 

                                                           Krzysztof Brzózka

                                                              Al. Jerozolimskie 155

                                                            02- 326 Warszawa

   Szanowny Panie Dyrektorze,

pragniemy poinformować, że w dniu 25.01.2013 cztery towarzystwa: Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień, Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej zawarły porozumienie, które ma na celu współpracę dotyczącą podnoszenia jakości i rangi superwizji prowadzonej w zakresie psychoterapii uzależnień w Polsce. Dla realizacji tej misji powołaliśmy Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Rada ta podjęła się zadania opracowania zasad szkolenia superwizorów aplikantów i warunków uzyskania tytułu  superwizora psychoterapii uzależnień.  Kolejnym zadaniem będzie powołanie Komisji do spraw Etyki Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

W obu obszarach wyrażamy wolę współpracy z kierowaną przez Pana  Państwowa Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności z Działem Lecznictwa Odwykowego oraz Radą ds. Akredytacji PARPA. Mamy nadzieję, że reprezentująca szerokie środowisko terapeutów uzależnień w Polsce, Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień będzie dla PARPA dobrym partnerem w  kształtowaniu wysokiego poziomu superwizji i przyczyni się do rozwoju jakości psychoterapii uzależnień w Polsce.

Zawiadamiamy także, że Radę reprezentuje jej Przewodnicząca:  Agnieszka Litwa-Janowska, oraz Wiceprzewodniczący:  Dorota Reguła i Henryk Kędzierski. Siedziba Rady Superwizorów mieści się przy  KSTU, pod adresem 30-387 Kraków ul. Jerzmanowskiego 40, dokąd można kierować korespondencję.

 

z wyrazami szacunku

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca Rady Superwizorów

Psychoterapii  Uzależnień

 

Do wiadomości:

1/ Jagoda Fudała -Kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA

2/ Czesław Czabała -Przewodniczący Rady ds Akredytacji PARPA

 

Posiedzenie Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Protokół

z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z dn. 14.02.2013

Obecni:

Agnieszka Litwa – Janowska

Marcin Wojnar

Jacek Kasprzak

Henryk Kędzierski

Dorota Reguła

  1. Wybranie Przewodniczącego Rady i 2 Wiceprzewodniczących:

Przewodniczący – Agnieszka Litwa –Janowska

Wiceprzewodniczący – Henryk Kędzierski

Wiceprzewodniczący – Dorota Reguła

  1. Przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
  2. Przedstawienie i uzgodnienie propozycji szkolenia dla kandydatów na superwizorów psychoterapii uzależnień.
  3. Uchwały Rady:

a) Uchwała nr 1/2013 -o Regulaminie Organizacyjnym Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

b) Uchwała nr 2/2013 o przyjęciu procedury  uzyskiwania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień dla członków Towarzystw Sygnatariuszy Porozumienia z dnia 25.02.2013.

c) Uchwała nr 3/2013 o otwarciu możliwości ubiegania się o tytuł superwizora psychoterapii uzależnień w trybie nadzwyczajnym o warunkach uzyskania Certyfikatu Superwizora Psychoterapii Uzależnień.