Relacja z wyjazdowego posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji

Informujemy, że w dniu 28.06.2019 we Wrocławiu w Sali obrad Rady Miasta, odbyło się wyjazdowe 190 posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Przewodniczył jej Poseł na Sejm RP p. Sławomir Piechota. RSPU reprezentowały Dorota Reguła (PSPI) i Kamila Mędrykiewicz (PTPU).  Obecni byli również Posłowie: p. Urszula Augustyn, p. Grzegorz Raniewicz, p. Andrzej Smirnow, p. Mirosław Maliszewski, p. Jacek Świat oraz p. Robert Warwas. Na sali byli również gospodarze tego miejsca p. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk oraz członkowie Rady Miasta i zaproszeni goście, zainteresowani poszczególnymi petycjami. Nasi przedstawiciel zostali mile przyjęci przez sekretariat Komisji, były przygotowane dla nas imienne miejsca oraz materiały (bardzo dziękujemy). Nie było nikogo z Ministerstwa Zdrowia, z PARPA, z KBdsPN, ani z Parlamentarnego Zespołu ds. Uzależnień. Ministerstwo Zdrowia w ostatniej chwili przysłało pismo, zawierające negatywną opinię na temat postulowanych przez nas zmian. Argumenty były te same, które zostały przedstawione w Komisji Senackiej.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania 189 posiedzeń Komisji, w którym jej Przewodniczący omówił proces tworzenia się Komisji (komisja została utworzona i działa dopiero po raz pierwszy, choć jej powstanie zostało uchwalone przez Sejm poprzednich kadencji), sposobu w jaki pracuje oraz spraw, które mogły i były przez Komisję rozpatrywane. Analogicznie w kolejnym punkcie profesor Uniwersytetu Wrocławskiego omówił składanie petycji do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Było to pouczające i wzbogacające nas o nową wiedzę, dotyczącą możliwości procedowania naszej petycji, szczególnie w sytuacji, gdy za kilka miesięcy będą wybory parlamentarne.

Posłem sprawozdawcą naszej petycji był p. Sławomir Piechota i przedstawiając ją, przytoczył argumenty z petycji, następnie omówił (krótko) opinię Biura Analiz Sejmowych (nie była dla nas korzystna) oraz ku naszemu zdziwieniu i zadowoleniu opinię p. dr Jacka Sokołowskiego, którą dostarczyliśmy Komisji. Pan Przewodniczący na zakończenie rekomendował dalszą pracę nad petycją. Następnie odbyła się dyskusja nad tezami petycji. Zabrał głos doradca Komisji p. Krzysztof Patyr, który zaproponował dezyderat do Ministerstwa Zdrowia z pytaniami o szacowane efekty zmian, które MZ wprowadziło. Następnie glos zabrała Dorota Reguła, przedstawiając obecny stan po wejściu w życie Rozporządzeń Ministra Zdrowia, grożące lecznictwu niebezpieczeństwa oraz podawała argumenty za koniecznością dokonania zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. W chwili pisania tego komunikatu nie ma jeszcze na stronach Sejmu, zapisu przebiegu posiedzenia. Udostępnimy link jak tylko to będzie możliwe.

Komisja bez głosów sprzeciwu, zdecydowała dalej pracować nad przedłożoną petycją, opracowując na początek dezyderat do Ministra Zdrowia. Zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu Komisji i przesłany na ręce Marszałka Sejmu, który następnie  prześle go do Ministra Zdrowia. Otrzymaliśmy zapewnienie, że nasi przedstawiciele mogą uczestniczyć w kolejnych czynnościach Komisji.

Zatem wbrew naszym obawom po opinii z BAS, nasza petycja dalej będzie brana pod uwagę Posłów i Senatorów.  Pan Przewodniczący Komisji Sławomir Piechota zakończył posiedzenie słowami z kampanii promocyjnej, cyt. „nie składaj broni, złóż petycję”. Odebrałyśmy to jako wsparcie i zachętę.

Obecnie będziemy nadal śledzić ogłoszenia o pracach komisji by być obecnymi na kolejnych posiedzeniach, gdy Komisja będzie zajmowała się naszą petycją.