REGULAMIN KOMISJI DS. ETYKI

REGULAMIN KOMISJI DS. ETYKI PRZY RADZIE SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ.

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Komisji ds. Etyki Zawodowej, zwanej dalej Komisją, działającej przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

 

§1

 1. Postępowanie Komisji odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Postępowanie Komisji obejmuje wszystkie osoby zajmujące się psychoterapią osób uzależnionych i ich rodzin, w szczególności:   specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, osoby będące w trakcie procesu certyfikacyjnego oraz superwizorów psychoterapii uzależnień.

 

§2

 1. Komisja orzeka o zgodności postępowania terapeutów oraz superwizorów psychoterapii uzależnień  z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Terapeuty Uzależnień.
 2. Komisja wydaje swoje orzeczenia na podstawie oceny całokształtu faktów i dowodów przedstawionych w danej sprawie.
 3. Komisja wydaje również opinie na zapotrzebowanie członków środowiska terapeutów i superwizorów psychoterapii uzależnień.

 

Zakres działania Komisji

 

§3

                Celami Komisji jest:

 1. zabezpieczenie interesu pacjentów przed niekompetentnymi lub nieetycznymi działaniami terapeutów i superwizorów psychoterapii uzależnień,
 2. zabezpieczenie interesu terapeutów  i superwizorów psychoterapii uzależnień przed niekompetentnymi lub nieetycznymi działaniami innych terapeutów i superwizorów psychoterapii uzależni eń,
 3. umożliwienie terapeutom i superwizorom psychoterapii uzależnień oczyszczenia się ze stawianych im zarzutów.

§4

                Komisja rozpoznaje:

 1. sprawy przeciwko terapeutom albo superwizorom psychoterapii uzależnień wniesione przez pacjentów, innych terapeutów lub superwizorów psychoterapii uzależnień, instytucje, stowarzyszenia i inne podmioty, o czyny sprzeczne z Kodeksem Etycznym Terapeuty Uzależnień.
 2. sprawy wniesione przez terapeutów albo superwizorów psychoterapii uzależnień w przypadku, gdy ci pragną obronić się przed zarzutami stawianymi im przez osoby trzecie i uzyskać od Komisji odpowiednie orzeczenia lub opinię.

 

§5

 1. Postępowanie Komisji kończy się wydaniem orzeczenia lub opinii.
 2. W stosunku do terapeutów i superwizorów psychoterapii uzależnień należących  do Towarzystw Sygnatariuszy Porozumienia z dnia 25.stycznia 2013 roku odpowiednio do charakteru sprawy Komisja może orzec karę:
  1. nagany;
  2. wniesienia wniosku do stosownych instytucji o:

i.      zawieszenie postępowania certyfikacyjnego na czas określony;

ii.      zawieszenia certyfikatu na czas określony;

iii.      odebrania certyfikatu;

iv.      zawieszenia w prawach członka lub wykluczenia z towarzystwa, do którego osoba przynależy.

3.Komisja nie zawiesza ani nie odbiera certyfikatów, jedynie składa wniosek w tej sprawie do odpowiednich podmiotów. Decyzję o zawieszeniu bądź odebraniu certyfikatów mogą podjąć instytucje lub stowarzyszenia, które wydały te certyfikaty.

4. Komisja może wymierzyć więcej niż jedną karę łącznie.

5. W przypadku gdy terapeuci lub superwizorzy psychoterapii uzależnień nie należą do w/m Towarzystw, postępowanie Komisji kończy się wydaniem opinii w zgłaszanej sprawie.

6.Komisja może podać do wiadomości publicznej treść orzeczenia lub opinii na stronie internetowej Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

 

 • §6
 1. Od orzeczeń Komisji przysługuje każdej ze stron odwołanie na piśmie do Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia.
 2. Odwołanie rozpatrywane jest na posiedzeniu Rady, której decyzja w sprawie jest ostateczna.

 

 

 

 

 

Tryb działania Komisji

§7

Komisja jest powoływana i odwoływana przez Przewodniczącego Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień na podstawie rekomendacji wydanej przez Towarzystwa, Sygnatariuszy Porozumienia z dnia 25 stycznia 2013 roku.

§8

W skład Komisji wchodzą cztery osoby, które ze swojego grona wybierają przewodniczącego  i sekretarza.

§9

Posiedzenia komisji są zwoływane przez jej Przewodniczącego w zależności od wymogów spraw wpływających do rozpatrzenia.

 • §10

Komisja rozpatruje sprawy w składzie co najmniej trzyosobowym.

 

 • §11
 1. Orzeczenia Komisji zapadają  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku równego podziału głosów rozstrzygający głos ma Przewodniczący Komisji.

 

§12

 1. Po wpłynięciu sprawy , Przewodniczący w terminie 14. dni wyznacza spośród członków Komisji sprawozdawcę, który przeprowadza postępowanie przygotowawcze.
 2. Sprawozdawca w zależności od charakteru sprawy może podjąć postępowanie mediacyjne.

 

§13

W przypadku, gdy postępowanie mediacyjne nie skończy się wycofaniem sprawy przez zainteresowane strony, sprawozdawca wnioskuje o rozpatrzenie sprawy przez Komisję.

 

§14

                Komisja przy rozpatrywaniu sprawy, każdorazowo:

 1. zawiadamia strony o rozpoczęciu postępowania;
 2. zawiadamia o wszczętym postępowaniu Przewodniczącego Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień;
 3. dopuszcza męża zaufania każdej  ze stron, który ma prawo towarzyszyć stronie w trakcie postępowania;
 4. kompletuje i bada dokumenty;
 5. wysłuchuje strony;
 6. może też zastosować inne metody postępowania, a mianowicie:
  1. powoływać świadków
  2. zasięgać opinii dowolnych osób i  instytucji.

§15

                Czynności Komisji są protokołowane.

 

§16

W przypadku rozpatrywania sprawy, Komisja zapoznaje uczestnika postępowania z materiałami sprawy i wzywa go do złożenia wyjaśnień w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia oraz poucza o możliwości składania wniosków i/lub wskazania męża zaufania.

 

§17

Jeżeli uczestnik postępowania nie skorzysta w terminie przewidzianym w §16  z przysługujących mu uprawnień albo też mimo prawidłowego zawiadomienia nie stawi się na posiedzenie bez uzasadnionych przyczyn  ani też nie pośle na posiedzenie swojego męża zaufania, Komisja przeprowadzi postępowanie i wyda orzeczenie zaocznie.

 

§18

                W składzie Komisji rozpatrującej dana sprawie nie może zasiadać osoba, jeżeli:

a)      sprawa dotyczy jej bezpośrednio;

b)      jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym jednej ze stron;

c)jest w stosunku służbowym z którąś ze stron

d)pomiędzy nią a którąś ze stron zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby poddać wątpliwość bezstronność członka Komisji.

§19

 1. Wyłączenie członka Komisji rozpatrującej sprawę może nastąpić na jego żądanie lub uzasadniony wniosek którejś ze stron.
 2. Wyłączenie to wymaga specjalnego postanowienia Komisji.

 

§20

 1. Komisja zobowiązana jest do wydania orzeczenia lub opinii w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia postępowania.
 2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może przedłużyć ten okres o dalsze 30  dni, po uprzednim poinformowaniu stron.
 3. Treść  orzeczenia i opinii jest przedstawiana zarówno stronom jak i Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień poprzez Przewodniczącego Komisji lub wyznaczonego przez niego innego członka Komisji.

 

Postanowienia końcowe.

 

§21

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień do czasu zatwierdzenia zmian i podlega ogłoszeniu na internetowej stronie Rady.

§22

Komisja powoływana jest na trzy lata, z możliwością przedłużenia kadencji poszczególnych członków lub całej Komisji o następne trzy lata.

 

§23

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień zabezpiecza środki finansowe niezbędne do działania Komisji.

 

Leave a Reply