Protokół 2/2018 z posiedzenia RSPU w dniu. 23-06-2018

Protokół z Posiedzenia RSPU z dn.23.06.2018

Protokół 1/2018 z posiedzenia RSPU w dniu. 21-04-2018

Protokół RSPU

Sprawozdanie z działalności RSPU w 2017 r.

Sprawozdanie

Protokół z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w dniu 18.11.2017r.

Protokół z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w dniu 18.11.2017r. Na posiedzeniu Rady Superwizorów obecni byli: 1. Agnieszka Litwa-Janowska – przewodnicząca Rady 2. Dorota Reguła – wiceprzewodnicząca Rady 3. Bożena Maciek – Haściło – członek Rady 4. Grażyna Rychlicka – Schirmer członek Rady Przebieg obrad: 1. Dyskusja dotycząca stanowiska w sprawie Kodeksu Etycznego Superwizora Psychoterapii ...

Uchwała nr1/2017 z dnia 18.11.2017

1. Aplikant ma prawo po uzgodnieniu ze swoim opiekunem podjąć część lub całość własnej pracy superwizyjnej jako obserwator uczestniczący lub współprowadzący z opiekunem lub innym superwizorem Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. 2.Tak zrealizowane praktyki aplikacyjne potwierdzone przez prowadzącego superwizora będą zaliczone jako godziny szkoleniowe w procesie aplikacji.

Sprawozdanie z działalności Komisji Etyki za rok 2015

Sprawozdanie Komisji RSPU

Uchwała nr 2/2015 z dnia 28.11.2015.

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień podejmuje uchwałę o zmianie w Procedurze uzyskiwania tytuły superwizora psychoterapii uzależnień. Tryb zwyczajny. Dotychczasowy zapis w Punkcie A. Warunki otwarcia procesu aplikacji, podpunkt 5. „Posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień” uzyskuje brzmienie: „Posiadanie certyfikatu uprawniającego do prowadzenia psychoterapii uzależnień wydany przez PARPA KBPN lub inną instytucję uznaną przez RSPU.”

Uchwała nr 1/2015 z dnia 28.11.2015.

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień podejmuje uchwałę o zmianie w Regulaminie Komisji ds. Etyki przy Radzie SPU: Paragraf 11. Dodaje się pkt. 3 w brzmieniu: „ Komisja ma prawo pracy i podejmowania decyzji w trybie obiegowym”.

Posiedzenie Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z dn. 28.11.2015

Protokół z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z dn. 28.11.2015 Obecni: Agnieszka Litwa – Janowska Jacek Kasprzak Jacek Skrobot Dorota Reguła 1. Przewodnicząca Rady SPU przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady pomiędzy posiedzeniami. 2. Podsumowanie dotychczasowej działalności Rady za rok 2015 oraz podsumowanie upływającej kadencji Rady. 3. Omówienie spraw związanych z uczestniczeniem superwizorów psychoterapii uzależnień w ...

Uchwała nr 12/2013 z dnia 05.10.2013.

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień podejmuje uchwałę dotyczącą warunków akredytacji szkolenia teoretyczno – warsztatowego dla superwizorów aplikantów. Warunki opisuje Zalącznik do uchwały 12/2013. Załącznik uchw. nr 12