Warunki akredytacji szkolenia teoretyczno-warsztatowego dla superwizorów aplikantów określone przez Rade Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień informuje o możliwości ubiegania się o akredytację szkolenia teoretyczno-warsztatowego dla superwizorów aplikantów opracowanego przez podmioty posiadające osobowość prawną (szkoły, instytucje, organizacje pozarządowe i in.)

Warunki akredytacji szkolenia teoretyczno-warsztatowego dla superwizorów aplikantów określone przez Rade Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. (uchwała RSPU 12/2013)

 1. Wymagania wobec kierownika szkolenia:
  • tytuł superwizora psychoterapii uzależnień potwierdzony stosownym certyfikatem;
  • aktualna praktyka leczniczą w zakresie psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin, potwierdzona oświadczeniem;
  • co najmniej sześcioletni staż w zakresie prowadzenia superrewizji, potwierdzony oświadczeniem.
 2. Czas szkolenia – minimum 80 godzin teoretyczno- warsztatowych.
 3. Oczekiwany zakres szkolenia:
  • podstawowa wiedza i umiejętności w procesie superrewizyjnym w następujących podejściach: behawioralno- poznawczym, humanistyczno- egzystencjalnym, systemowym, psychodynamicznym oraz integracyjnym, z uwzględnieniem specyfiki ich zastosowania w psychoterapii uzależnień;
  • rozwijanie umiejętności w zakresie prowadzenia superrewizji w jej różnorodnych aspektach;
  • uwzględnienie zróżnicowanych metod podnoszenia kompetencji do prowadzenia superrewizji.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • opis trybu kwalifikowania uczestników;
  • opis organizacji szkolenia;
  • opis kwalifikacji kadry.

Tryb składania wniosków określa uchwała nr 13 wraz z załącznikiem
opublikowana na stronie
www.radasuperwizorow.pl

Stosowne wnioski prosimy składać w formie elektronicznej i pisemnej w trzech egzemplarzach do sekretariatu RSPU ul. Jerzmanowskiego 40, 30-836 Kraków zatytułowane „Wniosek o akredytację szkolenia dla superwizorów-aplikantów”. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku do sekretariatu RSPU. O decyzji wnioskodawcy zostaną poinformowani na piśmie.

w imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU