Uchwała nr 5/2024 z dn. 25.01.2024

RSPU uchwala
1/ zmianę tytułu „KODEKS ETYCZNY SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ” na „Kodeks etyczny”
oraz
2/ uzupełnienie tekstu wprowadzającego z „Wykonując czynności zawodowe specjalista psychoterapii uzależnień i instruktor terapii uzależnień, zwany dalej terapeutą, powinien przestrzegać następujących zasad” na: ” Wykonując czynności zawodowe wszystkie osoby zajmujące się psychoterapią osób z problemem uzależnień i ich bliskich, w szczególności: specjaliści psychoterapii uzależnień, specjaliści w dziedzinie psychoterapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień, osoby będące w trakcie procesu certyfikacyjnego lub w trakcie specjalizacji oraz aplikanci i superwizorzy psychoterapii uzależnień, zwani dalej terapeutami, powinni przestrzegać następujących zasad”.

Uchwała nr 6 z dn. 20.09.2023

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień podejmuje uchwałę o zmianie paragrafu 12 Regulaminu Organizacyjnego RSPU, któremu nadaje następujące brzmienie:


§12

Pkt.1. Wysokość opłaty za otwarcie procedury aplikacyjnej obliczana jest w wysokości 0,1 kwoty najniższego wynagrodzenia.

Pkt.2. Wysokość opłat egzaminacyjnych w wysokości 0,6 kwoty najniższego wynagrodzenia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie obiegowym
Za: 7 głosów
Przeciw: O głosów
Wstrzymano się: 0 głosów

Uchwała nr 5 z dn. 21.05.2023

RSPU w trybie obiegowym i jednogłośnie zdecydowało o przedłużeniu trybu nadzwyczajnego (uchwała RSPU nr 6/2021) ubiegania się o certyfikat RSPU przez osoby wpisane na listę KBPN. Zgodnie z tą decyzją o certyfikat w tym trybie można ubiegać się do dnia 31.12.2023. Pozostałe wymagania zawarte w uchwale RSPU 6/2021 pozostają bez zmian. W załączeniu tekst jednolity- Warunki trybu nadzwyczajnego uzyskiwania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień RSPU.

Uchwała nr 3/2022 z dnia 05,10.2022.


W głosowaniu jawnym Rada podjęła uchwałę o zmianie w Regulaminie Organizacyjnym RSPU:


Paragraf 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Rada składa się z superwizorów certyfikowanych przez RSPU. Każde z Towarzystw ma prawo rekomendować do jej składu nie więcej niż 3 superwizorów, którzy tworzą Radę w kolejnej kadencji”


Paragraf 22 otrzymuje następujące brzmienie: „Rada po swoim ukonstytuowaniu powołuje Komisję do spraw Etyki Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Każde z Towarzystw ma prawo zgłosić do tej Komisji 2 osoby (dwie).”

Uchwała nr 3/2018 z dn.31.12.2018

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień uchwala wprowadzenie obowiązku:

1)  potwierdzania przez superwizorów posiadających certyfikat RSPU swojej przynależności do towarzystwa- jednego z sygnatariuszy porozumienia RSPU. Stosowny wzór zaświadczenia zamieszczony jest na stronie www.radasuperwizorow.pl . Wzór wypełniony przez władze Towarzystwa oraz superwizora należy przesyłać na adres RSPU do 31 maja każdego roku, poczynając od r.2019.

2)  podpisania deklaracji etyki- zamieszczonej na stronie www.radasuperwizorow.pl . Jednorazowo wypełnioną deklarację należy przesłać na adres RSPU.

Iwona Kołodziejczyk,

Dorota Reguła

Jacek Telesfor Kasprzak

Bożena Maciek-Haściło

Grażyna Rychlicka- Schirmer

Agnieszka Litwa-Janowska

Uchwała RSPU nr 2/2018 z dn. 13.12.2018

W okolicznościach niepokojących nasze środowisko zmian w systemie lecznictwa uzależnień od alkoholu i członków rodzin, które wprowadza planowanymi przez siebie rozporządzeniami Ministerstwo Zdrowia, RSPU ogłasza  uruchomienie procedury nadzwyczajnej nadawania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień RSPU, dla osób wpisanych na listę PARPA i nieposiadających certyfikatu RSPU. Warunki uzyskanie certyfikatu w wym. trybie opisuje załącznik do niniejszej uchwały.

Jacek Telesfor Kasprzak

Bożena Maciek-Haściło

Dorota Reguła

Iwona Kołodziejczyk

Grażyna Rychlicka- Schirmer

Agnieszka Litwa-Janowska

Załącznik do uchwały RSPU nr 2/2018

WARUNKI TRYBU NADZWYCZAJNEGO UZYSKANIA TYTUŁU SUPERWIZORA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ RSPU

  1. Złożenie  pisemnej prośby o nadanie tytułu superwizora psychoterapii uzależnień na ręce Przewodniczącej Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, w terminie do 15.02.2019.

 

  1. Uzyskanie pisemnej rekomendacji od dwóch superwizorów RSPU.

 

 1. Dostarczenie na adres RSPU następujących dokumentów:
  • Pisma (pkt.1) i rekomendacji (pkt.2)

 

  • zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do prowadzenia superwizji klinicznej wydane przez Dyrektora PARPA,

 

  • kserokopia certyfikatu psychoterapeuty lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły psychoterapii,

 

  • zaświadczenie o przynależności członkowskiej do  jednego z Towarzystw – sygnatariuszy Porozumienia,

 

  • Zaświadczenie o nienagannej postawie etycznej wnioskującego, wydane przez Towarzystwo, którego jest członkiem,

 

 • podpisana deklaracja odpowiedzialności etycznej