Protokół z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w dniu 18.11.2017r.

Protokół z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w dniu 18.11.2017r.

Na posiedzeniu Rady Superwizorów obecni byli:
1. Agnieszka Litwa-Janowska – przewodnicząca Rady
2. Dorota Reguła – wiceprzewodnicząca Rady
3. Bożena Maciek – Haściło – członek Rady
4. Grażyna Rychlicka – Schirmer członek Rady
Przebieg obrad:
1. Dyskusja dotycząca stanowiska w sprawie Kodeksu Etycznego Superwizora Psychoterapii Uzależnień:
a) postanowiono rozesłać do superwizorów ankietę z pytaniami o propozycje dotyczące etyki superwizora,
b) postanowiono rekomendować superwizorom superwizowanie własnej pracy superwizyjnej – publikowanie stanowiska Rady na stronie internetowej Rady i innych odpowiednich i dostępnych forach,
2. Podjęcie uchwały dotyczącej udziału superwizorów aplikantów w superwizji prowadzonej przez superwizora opiekuna lub innego superwizora psychoterapii uzależnień.
3. Podsumowanie V Zjazdu Superwizorów. Ustalenie terminu Zjazdu Superwizorów w 2018r.

Uchwała nr1/2017 z dnia 18.11.2017

1. Aplikant ma prawo po uzgodnieniu ze swoim opiekunem podjąć część lub
całość własnej pracy superwizyjnej jako obserwator uczestniczący lub współprowadzący z opiekunem lub innym superwizorem Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.
2.Tak zrealizowane praktyki aplikacyjne potwierdzone przez prowadzącego superwizora będą zaliczone jako godziny szkoleniowe w procesie aplikacji.

Uchwała nr 2/2015 z dnia 28.11.2015.

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień podejmuje uchwałę o zmianie w Procedurze uzyskiwania tytuły superwizora psychoterapii uzależnień. Tryb zwyczajny.

Dotychczasowy zapis w Punkcie A. Warunki otwarcia procesu aplikacji, podpunkt 5. „Posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień”

uzyskuje brzmienie:

„Posiadanie certyfikatu uprawniającego do prowadzenia psychoterapii uzależnień wydany przez PARPA KBPN lub inną instytucję uznaną przez RSPU.”

Posiedzenie Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z dn. 28.11.2015

Protokół
z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z dn. 28.11.2015

Obecni:

Agnieszka Litwa – Janowska
Jacek Kasprzak
Jacek Skrobot
Dorota Reguła

1. Przewodnicząca Rady SPU przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady pomiędzy posiedzeniami.
2. Podsumowanie dotychczasowej działalności Rady za rok 2015 oraz podsumowanie upływającej kadencji Rady.
3. Omówienie spraw związanych z uczestniczeniem superwizorów psychoterapii uzależnień w Radzie (składki).
4. Przygotowanie ankiety oceniającej kadencję Rady, która zostanie przesłana do wszystkich superwizorów z prośbą o wyrażenie opinii.
5. Rozpatrzenie wniosku Komisji ds. Etyki przy Radzie SPU dotyczącej zmiany w Regulaminie:
Rada przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 1/2015
6. W związku z ustną propozycją Komisji ds. Etyki przy RSPU dotyczącej prawa wyznaczania sprawozdawcy spoza członków Komisji, Rada SPU wnosi o sformułowanie i przedstawienie wniosku na piśmie w uzgodnionym brzmieniu.
7. Rada rekomenduje pracę Komisji ds. Etyki w niezmienionym składzie na przyszłą kadencję.
8. Rada rozpoczęła dyskusję nad postulatem przyznawania rekomendacji przystępującym do „Akcji 3xtak” podmiotom indywidualnym.
9. Rada wyraża opinię, że „Akcja 3xtak” wymaga wsparcia przez superwizorów zrzeszonych w Radzie.
10. Rada podjęła na wniosek jej Przewodniczącej Uchwałę nr 2/2015 dotyczącą zmiany w Procedurze uzyskiwania tytuły superwizora psychoterapii uzależnień. Tryb zwyczajny Uchwała, po przedyskutowaniu, została przyjęta jednogłośnie.
11. Rada proponuje poszukiwanie środków finansowych na działalność Rady i Komisji ds. Etyki.

Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU