Uchwała nr 3/2024 z dn. 25.01.2024

RSPU wprowadza zmianę w Regulaminie organizacyjnym RSPU w paragrafie 6 , który uzyskuje brzmienie: „Posiedzenia Rady zwoływane są przez jej Przewodniczącego w formie bezpośredniej lub on-line, nie rzadziej niż dwa razy w roku, poza nimi Rada ma prawo pracy i podejmowania decyzji w trybie obiegowym.”