Uchwała RSPU nr 2/2018 z dn. 13.12.2018

W okolicznościach niepokojących nasze środowisko zmian w systemie lecznictwa uzależnień od alkoholu i członków rodzin, które wprowadza planowanymi przez siebie rozporządzeniami Ministerstwo Zdrowia, RSPU ogłasza  uruchomienie procedury nadzwyczajnej nadawania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień RSPU, dla osób wpisanych na listę PARPA i nieposiadających certyfikatu RSPU. Warunki uzyskanie certyfikatu w wym. trybie opisuje załącznik do niniejszej uchwały.

Jacek Telesfor Kasprzak

Bożena Maciek-Haściło

Dorota Reguła

Iwona Kołodziejczyk

Grażyna Rychlicka- Schirmer

Agnieszka Litwa-Janowska

Załącznik do uchwały RSPU nr 2/2018

WARUNKI TRYBU NADZWYCZAJNEGO UZYSKANIA TYTUŁU SUPERWIZORA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ RSPU

  1. Złożenie  pisemnej prośby o nadanie tytułu superwizora psychoterapii uzależnień na ręce Przewodniczącej Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, w terminie do 15.02.2019.

 

  1. Uzyskanie pisemnej rekomendacji od dwóch superwizorów RSPU.

 

 1. Dostarczenie na adres RSPU następujących dokumentów:
  • Pisma (pkt.1) i rekomendacji (pkt.2)

 

  • zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do prowadzenia superwizji klinicznej wydane przez Dyrektora PARPA,

 

  • kserokopia certyfikatu psychoterapeuty lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły psychoterapii,

 

  • zaświadczenie o przynależności członkowskiej do  jednego z Towarzystw – sygnatariuszy Porozumienia,

 

  • Zaświadczenie o nienagannej postawie etycznej wnioskującego, wydane przez Towarzystwo, którego jest członkiem,

 

 • podpisana deklaracja odpowiedzialności etycznej