Zagrożenie epidemiczne w Polsce – Rekomendacja postępowania RSPU

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, które budzi pytania natury etycznej i praktycznej oraz BHP dla terapeutów i superwizorów pracujących w dziedzinie uzależnień Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz PARPA i KBdsPN prośbą o interwencję i poparcie proponowanej poniżej rekomendacji następującego postępowania:

 1. Zwrócenie się do płatnika o zgodę na prowadzenie i rozliczanie sesji w trybie online z pacjentami.
 2. W miarę możliwości, kontynuowanie bieżącego leczenia pacjentów, przy zachowaniu następujących zasad:
 • przejście na okres co najmniej dwóch tygodni do pracy on-line, co oznacza sesje zdalne (telefon, komunikatory) przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa i poufności danych oraz granic intymności sesji z pacjentem- pod warunkiem możliwości organizacyjnych instytucji i zgody pracodawcy i płatnika.
 • zawieszenie na czas do końca marca ewentualnych regulaminowych limitów nieobecności w ramach terapii indywidualnej i grupowej,
 • zawieszenie psychoterapii grupowej i umożliwienie indywidualnych konsultacji on-line pacjentom z grup w poradniach i oddziałach,
 • zapewnienie możliwości szybkiej ścieżki pomocy interwencyjnej pacjentom w krytycznej sytuacji (zarażenie, kwarantanna, nasilające się PTSD, nawrót, oraz inne zakłócenia i objawy, np. leki depresja które mogą pojawić się w związku z epidemią lub innymi kryzysami życiowymi,
 • uruchomienie bazy informacji telefonicznej z uaktualnianą bazą danych o miejscach i formach pomocy lekarskiej i terapeutycznej.
 1. Zadbanie o personel i bezpieczne warunki pracy w tych okolicznościach, a w tym zapewnienie konsultacji merytorycznych i kryzysowych dla terapeutów, lekarzy i pracowników administracyjnych oraz rejestracji np. w zdalnej formie.
 2. Odwołanie superwizji odbywających się w ośrodkach, w grupach superwizji szkoleniowej i in.
 3. Ustalenie w miarę potrzeb w porozumieniu z superwizorem realizowania superwizji wyłącznie w zdalnej indywidualnej lub grupowej formie.
 4. Zachęcamy superwizorów do umożliwienia warunków do konsultowania trudnych kryzysowych sytuacji przez swoich superwizantów w miarę swoich możliwości i czasu.
  Uzasadnienie: W sytuacji leczenia osób uzależnionych i ich bliskich jego przerwanie może narażać pacjentów na poważne ryzyko psychiczne i fizyczne. Zatem wskazane jest umożliwienie im ciągłości leczenia i utrzymania (jeśli to będzie z ich strony możliwe) stałości kontaktu z terapeutą i lekarzem psychiatrą. Podkreślamy, że grupa docelowa, którą leczymy to pacjenci mniej odporni na stres, którzy mogą dekompensować się psychicznie, mieć nawroty, stany suicydalne ze względu na nasilający się lęk towarzyszący aktualnym zagrożeniom, a w tym utraty pomocy terapeutycznej. Jesteśmy odpowiedzialni za dbałość o ich stan zdrowia i zmniejszanie prawdopodobieństwa nasilania się zaburzeń w wyniku kryzysu wynikającego z pandemii (osoby samotne, z depresją, lękowe impulsywne, z zaburzeniami PTSD itp.).