Sprawozdanie merytoryczne z działalności Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w roku 2013

Kraków, 15.01.2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w roku 2013 dla Towarzystw-Sygnatariuszy Porozumienia z dn. 25.01.2013.

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień (zwana dalej Radą) działa na mocy porozumienia z dnia 25 stycznia 2013 r. zawartego pomiędzy Polskim Towarzystwem Badań nad Uzależnieniami, Polskim Towarzystwem Psychoterapii Uzależnień, Krakowskim Stowarzyszeniem Terapeutów Uzależnień i Polskim Stowarzyszeniem Psychoterapii Integracyjnej.

Continue reading

Spotkanie superwizorów psychoterapii uzależnień

Szanowni Państwo- Koleżanki i Koledzy Superwizorzy.

Mija pierwszy rok działalności naszej Rady. W tym czasie podjęliście decyzję o włączeniu się w inicjatywę porozumienia Towarzystw i uzyskaliście tytuł superwizorów psychoterapii uzależnień nadawany przez RSPU w trybie nadzwyczajnym lub w uznaniu dla Waszej działalności. Continue reading

REGULAMIN KOMISJI DS. ETYKI

REGULAMIN KOMISJI DS. ETYKI

PRZY RADZIE SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Komisji ds. Etyki , zwanej dalej Komisją przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

§ 1

 1. Postępowanie Komisji odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu.

 2. Postępowanie Komisji obejmuje wszystkie osoby zajmujące się psychoterapią osób uzależnionych i ich rodzin, w szczególności: specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, osoby będące w trakcie procesu certyfikacyjnego oraz superwizorów psychoterapii uzależnień.

§ 2

 1. Komisja orzeka o zgodności postępowania terapeutów oraz superwizorów psychoterapii uzależnień z Kodeksem Etycznym Terapeuty Uzależnień.

 2. Komisja wydaje swe orzeczenia na podstawie oceny całokształtu faktów i dowodów przedstawionych w danej sprawie.

 3. Komisja wydaje również opinie na zapotrzebowanie członków środowiska terapeutów i superwizorów psychoterapii uzależnień.

Zakres działania Komisji

§ 3

Celami Komisji jest:

 1. zabezpieczenie interesu pacjentów przed niekompetentnymi lub nieetycznymi działaniami terapeutów i superwizorów psychoterapii uzależnień,

 2. zabezpieczenie interesu terapeutów i superwizorów psychoterapii uzależnień przed niekompetentnymi lub nieetycznymi działaniami innych terapeutów i superwizorów psychoterapii uzależnień,

 3. umożliwienie terapeutom i superwizorom psychoterapii uzależnień oczyszczenia się ze stawianych im zarzutów.

Komisja rozpoznaje:

 1. sprawy przeciwko terapeutom albo superwizorom psychoterapii uzależnień wniesione przez pacjentów, innych terapeutów lub superwizorów psychoterapii uzależnień, instytucje, stowarzyszenia i inne podmioty, o czyny sprzeczne z Kodeksem Etycznym Terapeuty Uzależnień,

 2. sprawy wniesione przez terapeutów albo superwizorów psychoterapii uzależnień w przypadku, gdy ci pragną się obronić przed zarzutami stawianymi im przez osoby trzecie i uzyskać od Komisji odpowiednie orzeczenie lub opinię.

§ 5

 1. Postępowanie Komisji kończy się wydaniem orzeczenia lub opinii.

 2. W stosunku do terapeutów i superwizorów psychoterapii uzależnień należących do Towarzystw Sygnatariuszy Porozumienia z dnia 25 stycznia 2013 roku odpowiednio do charakteru sprawy Komisja może orzec karę

  1. nagany;

  2. wniesienia wniosku do stosownych instytucji o:

   1. zawieszenie postępowania certyfikacyjnego na czas określony;

   2. zawieszenia certyfikatu na czas określony;

   3. odebranie certyfikatu;

   4. zawieszenie w prawach członka lub wykluczenie z Towarzystwa, do którego osoba przynależy.

 3. Komisja nie zawiesza ani nie odbiera certyfikatu, jedynie składa wniosek w tej sprawi o odpowiednich podmiotów. Decyzję zawieszeniu bądź odebraniu mogą podjąć instytucje lub stowarzyszenia, które wydały certyfikaty.

 4. Komisja może wymierzyć więcej niż jedną karę łącznie.

 5. W przypadku, gdy terapeuci lub superwizorzy psychoterapii uzależnień nie należą do w/w Towarzystw postępowanie Komisji kończy się wydaniem opinii w zgłaszanej sprawie.

 6. Komisja może podać do wiadomości publicznej treść orzeczenia lub opinii na stronie internetowej Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

§ 6

 1. Od orzeczeń Komisji przysługuje każdej ze stron odwołanie na piśmie do Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia.

 2. Odwołanie rozpatrywanie jest na posiedzeniu Rady, której decyzja w sprawie jest ostateczna.

Tryb działania Komisji

§ 7

Komisja jest powoływania i odwoływania przez Przewodniczącego Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień na podstawie rekomendacji wydanej przez Towarzystwa Sygnatariuszy Porozumienia z dnia 25 stycznia 2013 roku.

§ 8

W skład Komisji wchodzą cztery osoby, które ze swojego grona wybierają przewodniczącego i sekretarza.

§ 9

Posiedzenia Komisji są zwoływane przez jej Przewodniczącego w zależności od wymogów spraw wpływających do rozpatrzenia.

§ 10

Komisja rozpatruje sprawy w składzie co najmniej trzyosobowym.

§ 11

 1. Orzeczenia Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 2. W przypadku równego podziału głosów rozstrzygający głos ma Przewodniczący Komisji.

 3. Komisja ma prawo pracy i podejmowania decyzji w trybie obiegowym.

§ 12

 1. Po wpłynięciu sprawy Przewodniczący w terminie 14 dni wyznacza spośród członków Komisji sprawozdawcę, który przeprowadza postępowanie przygotowawcze.

 2. Sprawozdawca w zależności od charakteru sprawy może podjąć postępowanie mediacyjne.

§ 13

W przypadku, gdy postępowanie mediacyjne nie skończy się wycofaniem sprawy przez zainteresowane strony, sprawozdawca wnioskuje o rozpatrzenie sprawy przez Komisję.

§ 14

Komisja przy rozpatrywaniu sprawy każdorazowo:

 1. zawiadamia strony o rozpoczęciu postępowania,

 2. zawiadamia o wszczętym postępowaniu Przewodniczącego Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień,

 3. dopuszcza męża zaufania każdej ze stron, który ma prawo towarzyszyć stronie w trakcie postępowania,

 4. kompletuje i bada dokumenty,

 5. wysłuchuje strony,

 6. może tez zastosować inne metody postępowania, a mianowicie;

   1. powoływać świadków,

   2. zasięgać opinii dowolnych osób i instytucji.

§ 15

Czynności Komisji są protokołowane.

§ 16

W przypadku rozpatrywania sprawy Komisja zapoznaje uczestnika postępowania z materiałami sprawy i wzywa go do złożenia wyjaśnień w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia oraz poucza o możliwości składania wniosków i/lub wskazania męża zaufania.

§ 17

Jeżeli uczestnik postępowania nie skorzysta w terminie przewidzianym w § 16 z przysługujących mu uprawnień albo też mimo prawidłowego zawiadomienia nie stawi się na posiedzenie bez uzasadnionych przyczyn ani też nie pośle na posiedzenie swojego męża zaufania, Komisja przeprowadzi postępowanie i wyda orzeczenie zaocznie.

§ 18

W składzie Komisji rozpatrującej nie może zasiadać osoba, jeżeli:

 1. sprawa dotyczy jej bezpośrednio,

 2. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym jednej ze stron,

 3. jest w stosunku służbowym z którąś ze stron,

 4. pomiędzy nią a którąś ze stron zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, ze mógłby poddać w wątpliwość bezstronność członka Komisji.

§ 19

 1. Wyłączenie członka Komisji rozpatrującej sprawę może nastąpić na jego żądanie lub uzasadniony wniosek którejś ze stron.

 2. Wyłączenie to wymaga specjalnego postanowienia Komisji.

§ 20

 1. Komisja zobowiązana jest do wydania orzeczenia lub opinii w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia postępowania.

 2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może przedłużyć ten okres o dalsze 30 dni, po uprzednim poinformowaniu stron.

 3. Treść orzeczenia i opinii jest przedstawiana zarówno stronom jak Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień poprzez Przewodniczącego Komisji lub wyznaczonego przez niego innego członka Komisji.

Postanowienia końcowe.

§ 21

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia go poprzez Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień do czasu zatwierdzenia zmian i podlega ogłoszeniu na internetowej stronie Rady.

§ 22

Komisja powoływana jest na trzy lata, z możliwością przedłużenia kadencji poszczególnych członków o następne trzy lata.

§ 23

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień zabezpiecza środki finansowe niezbędne do działania Komisji.

Uchwała nr 9/2013 z dnia 05.06.2013

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień podejmuje uchwałę o zmianach do Procedury uzyskiwania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień.

 1. Uchyla się załącznik nr 1  do Uchwały nr 2/2013 z dn. 14.02.2013
 2. Obowiązująca z dniem 05.06.2013 Procedura uzyskiwania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2013

Procedura uzyskiwania tytułu superwizora – zał. 1 do uchwały 9/2013