Posiedzenie Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z dn. 28.11.2015

Protokół
z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z dn. 28.11.2015

Obecni:

Agnieszka Litwa – Janowska
Jacek Kasprzak
Jacek Skrobot
Dorota Reguła

1. Przewodnicząca Rady SPU przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady pomiędzy posiedzeniami.
2. Podsumowanie dotychczasowej działalności Rady za rok 2015 oraz podsumowanie upływającej kadencji Rady.
3. Omówienie spraw związanych z uczestniczeniem superwizorów psychoterapii uzależnień w Radzie (składki).
4. Przygotowanie ankiety oceniającej kadencję Rady, która zostanie przesłana do wszystkich superwizorów z prośbą o wyrażenie opinii.
5. Rozpatrzenie wniosku Komisji ds. Etyki przy Radzie SPU dotyczącej zmiany w Regulaminie:
Rada przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 1/2015
6. W związku z ustną propozycją Komisji ds. Etyki przy RSPU dotyczącej prawa wyznaczania sprawozdawcy spoza członków Komisji, Rada SPU wnosi o sformułowanie i przedstawienie wniosku na piśmie w uzgodnionym brzmieniu.
7. Rada rekomenduje pracę Komisji ds. Etyki w niezmienionym składzie na przyszłą kadencję.
8. Rada rozpoczęła dyskusję nad postulatem przyznawania rekomendacji przystępującym do „Akcji 3xtak” podmiotom indywidualnym.
9. Rada wyraża opinię, że „Akcja 3xtak” wymaga wsparcia przez superwizorów zrzeszonych w Radzie.
10. Rada podjęła na wniosek jej Przewodniczącej Uchwałę nr 2/2015 dotyczącą zmiany w Procedurze uzyskiwania tytuły superwizora psychoterapii uzależnień. Tryb zwyczajny Uchwała, po przedyskutowaniu, została przyjęta jednogłośnie.
11. Rada proponuje poszukiwanie środków finansowych na działalność Rady i Komisji ds. Etyki.

Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU