Stanowisko RSPU w sprawie zarządzenia Prezesa NFZ nr 7/2020/DSOZ z dn. 16.01.2020

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Rozdział 3. Szczegółowe warunki umowy § 18 pkt. 4. „W przypadku realizacji świadczeń: sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej oraz sesji wsparcia psychospołecznego, świadczeniobiorca lub uczestnik potwierdza każdorazowo swój udział poprzez złożenie podpisu w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem czasu jej trwania.” oraz zbyt niskiej wyceny świadczeń medycznych w naszej dziedzinie.