Uchwała nr 1/2015 z dnia 28.11.2015.

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień podejmuje uchwałę o zmianie w Regulaminie Komisji ds. Etyki przy Radzie SPU:

Paragraf 11. Dodaje się pkt. 3 w brzmieniu: „ Komisja ma prawo pracy i podejmowania decyzji w trybie obiegowym”.