Uchwała nr 6 z dn. 20.09.2023

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień podejmuje uchwałę o zmianie paragrafu 12 Regulaminu Organizacyjnego RSPU, któremu nadaje następujące brzmienie:


§12

Pkt.1. Wysokość opłaty za otwarcie procedury aplikacyjnej obliczana jest w wysokości 0,1 kwoty najniższego wynagrodzenia.

Pkt.2. Wysokość opłat egzaminacyjnych w wysokości 0,6 kwoty najniższego wynagrodzenia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie obiegowym
Za: 7 głosów
Przeciw: O głosów
Wstrzymano się: 0 głosów