Odpowiedź na zaproszenie Podsekretarza Stanu MZ

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w V Zjeżdzie Superwizorów psychoterapii uzależnień zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, który odbędzie się w dniu 18 listopada 2017 r. pragnę podziękować za zaproszenie oraz złożyć na ręce organizatorów słowa uznania za stałe zaangażowanie w organizację przedmiotowego wydarzenia a także prowadzania dialogu na rzecz wypracowania standardów lecznictwa uzależnień w Polsce.
Możliwość wymiany praktycznych doświadczeń oraz przeprowadzenia dyskusji dotyczącej standardów dotyczących superwizji i nadzoru merytorycznego nad psychoterapią uzależnień stanowi bardzo istotny element w dążeniu do rozwoju opieki zdrowotnej skierowanej do osób uzależnionych i ich rodzin.

Mając na uwadze powyższe, raz jeszcze pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie i pogratulować zorganizowania V Zjazdu oraz zapewnić o otwarciu na postulaty środowiska związanego z systemem lecznictwa skierowanym do osób zmagających się z uzależnieniem.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew J. Król

Odpowiedź na zaproszenie MZ