Komunikat Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z dn. 14 Maja 2019

W dniu 14.05.2019 z inicjatywy Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, w Warszawie odbyło się spotkanie otwarte dla superwizorów, kierowników szkół i ośrodków stażowych oraz egzaminatorów ze ścieżki PARPA. Celem spotkania było omówienie zaistniałej dla środowiska lecznictwa uzależnienia od alkoholu sytuacji wynikającej  z decyzji Ministra Zdrowia dotyczącej likwidacji realizowanego od dwudziestu lat systemu szkolenia i certyfikacji specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów, prowadzonego przez PARPA i przydzieleniu tego zadania Krajowemu Biuru ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

W I części spotkania, uczestniczyli Dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka oraz Kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego Jagoda Fudała zaproszeni do komentarza ws aktualnej sytuacji (spotkanie odbyło się gościnnie w siedzibie PARPA).

II część spotkania miała na celu uzgodnienie z osobami ze środowiska uczestniczącymi w spotkaniu stanowiska RSPU które podajemy do Państwa wiadomości.

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień wraz z Komisją ds. Etyki przy RSPU:

  1. Informuje, że nie popiera legislacyjnych zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia w okresie lipiec 2018- maj 2019, które obniżają jakość przygotowania do zawodu specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora, a w szczególności narażają nasz system na ograniczenie oferty leczenia osób współuzależnionych i z syndromem DDA.
  2. Zamierzamy kontynuować i zachęcamy wszystkich do działania na rzecz złożonych w br. w Senacie RP (nr P9-06/19) oraz w Sejmie RP (nr. BKSP-145-5231) petycji dotyczących wprowadzenia w ustawie o wychowaniu w trzeźwości zapisu dotyczącego zasad uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, które były regulowane dotąd tylko rozporządzeniem.
  3. W obliczu toczących się prac w Komisji Petycji w Sejmie RP oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP, w oczekiwaniu na znaczące decyzje w naszej sprawie, proponujemy, by nie przystępować w najbliższym czasie do konkursu ogłaszanego przez  KBdsPN (dotyczy to superwizorów, szkół psychoterapii uzależnień oraz ośrodków stażowych akredytowanych przez PARPA), by pozostać w zgodzie z naszymi postulatami zawartymi w petycjach.

Jednocześnie podkreślamy, że każdy z tych podmiotów ma prawo do suwerennych decyzji.

Liczymy na zrozumienie ze strony środowiska terapeutów z nurtu leczenia osób uzależnionych od narkotyków oraz KBdsPN dla naszej mobilizacji na rzecz szansy na ustawowe umocowanie naszych kompetencji i utrzymania dorobku lecznictwa w naszej specjalności.

Agnieszka Litwa- Janowska

Dorota Reguła

Jacek Telesfor Kasprzak

Iwona Kołodziejczyk

Grażyna Rychlicka- Schirmer

Bożena Maciek-Haściło

Zofia Sobolewska- Mellibruda

Rajmund Janowski

Sławomir Grab