Petycja Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Szanowni Superwizorzy i Psychoterapeuci Uzależnień, Koleżanki i Koledzy,
Nie uzyskaliśmy dotąd odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia w sprawie naszych oczekiwań dotyczących niekorzystnych dla pacjentów i całego systemu terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Polsce planów zmian legislacyjnych.

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień informuje, że wyraziliśmy swoje poparcie dla jedynego naszym zdaniem w tych okolicznościach rozwiązania, które polega na wprowadzeniu zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, które uregulują ustawowo uzyskiwanie kwalifikacji w ramach naszego zawodu. Proponowane zapisy polegają na wprowadzeniu treści regulowanych dotąd rozporządzeniem do tej ustawy, co da możliwość uzyskania podmiotowości i godnej pozycji dla naszego zawodu i prowadzonej psychoterapii. Naszym zdaniem bez takiej zmiany nie można prowadzić żadnych integrujacych działań w obszarze uzależnień.


W dniu 21.03.2019 RSPU złożyła w tej sprawie w Senacie RP petycję. Stanowi ona nawiązanie do złożonej przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich petycji P9-06/19 z dn. 18.02.2019 roku ( https://www.senat.gov.pl/petycje/wykaz-tematow-petycji/biezace.html). Nasza petycja jest inicjatywą wspierającą ten wniosek, uzgodnioną z władzami Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich.
Zachęcamy do lobbowania wśród senatorów w tej sprawie. Podkreślamy merytoryczny i apolityczny charakter tej petycji.
Mamy nadzieję na pracę nad tą ustawą w trybie pilnym. Załączamy do Waszej wiadomości petycję oraz jej uzasadnienie.

Agnieszka Litwa-Janowska