Pismo RSPU w sprawie rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Szanowny Pan
Jarosław Pinkas
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień pragniemy odnieść się do projektu rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert
w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Naszym zdaniem tworzy ryzyko zdewaluowania dotychczasowych osiągnięć oraz rangi lecznictwa uzależnień w systemie opieki zdrowotnej w Polsce,
a co za tym idzie może doprowadzić do pogorszenia jakości i skuteczności leczenia osób uzależnionych i ich rodzin. Zachwianie dotychczasową stabilnością systemu może w perspektywie zaowocować znaczącym obciążeniem państwa
i społeczeństwa konsekwencjami w innych obszarach życia społecznego, będą to m.in. efekty wypadków, bardzo wysokie koszty leczenia przewlekłych schorzeń, rozpad rodzin, nasilenie przemocy domowej, głębokie zaniedbania w opiece nad dziećmi, pogorszenie problemów z piciem, absencją w pracy, nasilenie bezrobocia, zadłużenia w rodzinach z problemem uzależnień, zwiększenie ilości przestępstw,wypadków samochodowych pod wpływem środków psychoaktywnych itd. Jesteśmy przekonani, że przy wzajemnej współpracy będziemy zdolni wypracować zmiany, które dadzą możliwość dalszego rozwoju i udoskonalania dotychczasowego systemu lecznictwa uzależnień, tak, by Polska mogła się szczycić wzorcowymi rozwiązaniami w tym obszarze i ich efektem: trzeźwym, odpowiedzialnym społeczeństwem, w którym wyżej wymienione problemy jesteśmy w stanie monitorować i ograniczać do minimum. Tego rodzaju progres- możliwy, ze względu na świetnie przygotowaną merytorycznie i doświadczoną kadrę lecznictwa uzależnień, specjalistyczne programy leczenia i to zarówno w obszarze uzależnień chemicznych jak i behawioralnych, dobrze działający system superwizji w tym obszarze.

Czytaj całą treść pisma