Posiedzenie Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z dn. 01.07.2016

Protokół nr 3/2016
z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
z dn. 01.07.2016

Obecni:
Agnieszka Litwa – Janowska
Iwona Kołodziejczyk
Grażyna Rychlicka-Schirmer
Dorota Reguła

 

1. Przewodnicząca Rady RSPU poinformowała o przekazaniu listu intencyjnego w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy RSPU a Zarządem SNP PTP w celu przystąpienia do Grupy Roboczej zajmującej się integracją w zakresie superwizji.
2. Rada RSPU podjęła decyzję o przesłaniu do P.A.R.P.A. oraz K.B.P.N listu intencyjnego, deklarującego współpracę w zakresie konsultacji nowych uregulowań formalno-prawnych, dotyczących psychoterapii uzależnień, prowadzonych obecnie przez M.Z.
3. Przewodnicząca RSPU poddała pod dyskusję wniosek kandydata ubiegającego się o certyfikat superwizora RSPU, zawierający prośbę o przyznanie go w trybie innym, niż zwykły.
4. W wyniku dyskusji nad wyżej wymienionym wnioskiem Rada opracowała projekt uchwały stwierdzający, iż do czasu uruchomienia własnego szkolenia akredytacyjnego dla aplikantów na superwizorów, uznaje się za równoważne inne szkolenia, pod warunkiem, że spełniają one kryteria szkolenia akredytowanego przez RSPU. Uchwała będzie głosowana przez Radę w trybie obiegowym.

Protokół Rada RSPU