Sprawozdanie merytoryczne z działalności Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w roku 2013

Kraków, 15.01.2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w roku 2013 dla Towarzystw-Sygnatariuszy Porozumienia z dn. 25.01.2013.

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień (zwana dalej Radą) działa na mocy porozumienia z dnia 25 stycznia 2013 r. zawartego pomiędzy Polskim Towarzystwem Badań nad Uzależnieniami, Polskim Towarzystwem Psychoterapii Uzależnień, Krakowskim Stowarzyszeniem Terapeutów Uzależnień i Polskim Stowarzyszeniem Psychoterapii Integracyjnej.

Skład RSPU ukonstytuował się z osób rekomendowanych przez Towarzystwa. Z ośmiu osób wybrano przewodniczącą i dwoje wiceprzewodniczących. Ustalono siedzibę Rady oraz zasady jej funkcjonowania.

W składzie Rady pracują następujące osoby:

Jerzy Samochowiec

Marcin Wojnar

Jacek Skrobot

Dorota Reguła – Wiceprzewodnicząca

Henryk Kędzierski- Wiceprzewodniczący

Jacek Kasprzak

Bożena Maciek- Haściło

Agnieszka Litwa-Janowska – Przewodnicząca

Siedziba Rady SPU mieści się aktualnie przy Krakowskim Stowarzyszeniu Terapeutów Uzależnień – Ośrodek Psychoterapii DDA KSTU Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40.Aktualnie KSTU zajmuje się  organizacją i prowadzeniem  biura RSPU (księgowość i sekretariat). Adres Email: przewodniczacy@radasuperwizorow.pl

W lutym 2013 uruchomiono stronę internetową  RSPU www.radasuperwizorow.pl – którą we współpracy z przewodniczącą RSU prowadzi i finansuje Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień.

 

 

 

 

Odbyły się trzy posiedzenia RSPU (w styczniu, czerwcu oraz w październiku 2013 roku). Poza nimi Rada pracowała aktywnie w trybie obiegowym.  Przyjęto 13 uchwał.

 

RSPU powołała Komisje ds. Etyki przy RSPU, która odbyła jedno posiedzenie w kwietniu 2013 r. Komisja składa się z osób rekomendowanych przez Towarzystwa- Sygnatariuszy Porozumienia, są to: Czesław Czabała, Sławomir Grab, Rajmund Janowski i Zofia Sobolewska-Mellibruda – Przewodnicząca Komisji.

 

Opracowano podstawowe akty regulujące:

 • działalność RSPU:  regulamin organizacyjny Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień;
 • działalność Komisji ds. Etyki: regulamin Komisji ds. Etyki przy RSPU;
 • Kodeks etyczny terapeuty.

 

Przygotowano i zatwierdzono wzory następujących dokumentów:

 • certyfikat superwizora psychoterapii uzależnień;
 • zaświadczenie dla superwizora aplikanta;
 • stosowne wnioski dla aplikanta, o nadanie tytułu superwizora i.in.

 

RSPU przyznała tytuły superwizora psychoterapii uzależnień w uznaniu  szczególnych zasług dla rozwoju psychoterapii uzależnień i lecznictwa odwykowego  w Polsce 10 osobom.

Uchwalono  tryb nadzwyczajny uzyskiwania tytułu  superwizora – osobom posiadającym zaświadczenie PARPA uprawniające do prowadzenia superwizji , będącym członkami jednego z towarzystw należących do porozumienia. Tryb nadzwyczajny decyzją Rady przedłużono do końca 2013 roku  (pierwszy termin był do końca września 2013). Rada przyznała  w 2013 roku 43 osobom certyfikaty superwizora psychoterapii uzależnień.

 

Rada opracowała i zatwierdziła pierwsze w polskim lecznictwie uzależnień zasady szkolenia superwizorów aplikantów. A w tym:

 

 1. Procedurę uzyskiwania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień- tryb zwyczajny:
 • Warunki otwarcia procesu aplikacji;
 • Wymagania i przebieg procesu aplikacji;
 • Warunki otrzymania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień.
 1. Tryb i warunki akredytacji  szkoleń teoretyczno- warsztatowych  dla superwizorów aplikantów, zgłaszanych do Rady  Superwizorów Psychoterapii Uzależnień .

 

 

 

Na zaproszenie organizatorów przedstawiciele RSPU oraz certyfikowani superwizorzy wzięli udział w konferencji superwizorów PTP w Bochni – celem była prezentacja działalności RSPU- trybu szkoleń superwizorów i  poprowadzenie panelu nt. superwizji w uzależnieniach przez przewodniczącą Rady.

 

Odbyły się następujące spotkania przewodniczących Rady:

– Dyrektor PARPA i kierownik DLO – luty

– Rada ds. Akredytacji PARPA – kwiecień

– Krajowy Konsultant ds. Psychiatrii – październik

Celem tych spotkań było inicjowanie współpracy, promowanie idei szkoleń superwizorów oraz dbania o etykę pracy z uzależnieniami, zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ – uwzględniające ofertę RSPU dotyczącą m.in. nadawania certyfikatów.

 

W ramach kampanii informacyjnej miały miejsce m.in.

– zamieszczanie aktualnych informacji na stronie RSPU oraz stronach internetowych towarzystw-sygnatariuszy porozumienia

– Informacja TUIW

– Wywiad z Przewodniczącą do TUIW

– pisemne informacje do:  osób z listy PARPA, WOTUwów, szkół psychoterapii uzależnień akredytowanych przez PARPA,

– Pisma m.in. do Dyrektora PARPA, Krajowego Konsultanta ds. Psychiatrii, Prezesa NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia.

 

Podsumowaniem pierwszego  roku działalności Rady było zorganizowanie spotkania dla środowiska superwizorów z tytułem przyznanym przez  RSPU. Jego celem była integracja, omówienie dotychczasowej pracy Rady, konsultowanie dalszych kierunków jej działań na rzecz superwizji uzależnień w Polsce.

 

Bieżący rok kończymy z deficytem finansowym, mimo troski o jak najmniejszy poziom wydatków, w załączeniu – sprawozdanie finansowe RSPU.

Podkreślam, iż nie uwzględnia ono wielu niezbędnych wydatków, m.in.

– wydatków na obsługę finansową, organizacyjną, sekretariatu (KSTU);

 

 

 

-obsługę i prowadzenie strony internetowej (PTPU);

– koszty dojazdu osób reprezentujących radę na oficjalne spotkania;

– kosztów dojazdu członków Rady i KdsE na posiedzenia;

– kosztów wynajmowania sali na spotkania  i ich organizacji ( KSTU, PSPI);

W imieniu RSPU- w związku z deficytem  832,84 zł – składam wniosek, by wszystkie Towarzystwa – Sygnatariusze Porozumienia podzieliły tę stratę w równych częściach pomiędzy siebie, tak, by deficyt nie obciążył jednego  z nas tj. KSTU. Zwracam się więc do Zarządów PTBU, PTPU i PSTI o przekazanie w formie darowizny, lub innej wybranej przez siebie formy, na działalność RSPU za rok 2013, kwoty w wysokości 208,28 zł.

 

Rada spotkała się w naszym środowisku z dużym uznaniem dla swojej pracy, na spotkaniu superwizorów w grudniu ustalono też w obliczu niedoboru finansowania  przekazywanie darowizn przez superwizorów w wysokości 100 zł rocznie.

W  planach jest też zorganizowanie konferencji dla superwizorów i aplikantów, której ewentualne zyski będą przeznaczone na działalność RSPU.

 

Pragnę podziękować Towarzystwom Sygnatariuszom Porozumienia za dobrą wolę i energię dla misji utworzenia i pracy Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Podkreślam jednocześnie wyjątkowość wzajemnego zaufania i umiejętności współpracy w spotkaniu we wspólnej platformie różnorodnych organizacji pozarządowych. Ten rok jest owocny dzięki aktywności Członków RSPU, a także Komisji ds. Etyki przy Radzie SPU. Wszystkim Państwu przy tej okazji chcę szczególnie podziękować za wytrwałość, pomysłowość i wysokie standardy działań.

 

Z wyrazami szacunku,

Przewodnicząca RSPU

Agnieszka Litwa-Janowska

Sprawozdanie merytoryczne przewodniczącej rady 2013