Sprawozdanie z IX zjazdu superwizorów psychoterapii uzależnień

W dniu 04.12.2021 odbył się doroczny zjazd superwizorów i aplikantów psychoterapii uzależnień zrzeszonych w Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Ze względu na pandemię spotkanie odbyło się on-line. Obecnych było 27 osób.

IX zjazd superwizorów psychoterapii uzależnień

Zjazd prowadziła Przewodniczącej RSPU Agnieszka Litwa-Janowska. Po przywitaniu z obecnymi, zdała sprawozdanie z bieżącej działalności Rady. Mówiła o uczestniczeniu swoim i innych członków w zespole zajmującym się opracowaniem reformy systemu leczenia uzależnień przy Ministrze Zdrowia. Będąc osobiście zaangażowaną, przekazała najważniejsze informacje dotyczące planowanych zmian. Kolejne aktywności dotyczyły: zaproszenia przedstawicieli RSPU do Zespołu recenzentów dla osób ubiegających się o wpis na listę superwizora przy KBdsPN, do komisji pracującej nad wspólnym kodeksem etyki dla terapeutów uzależnień. Superwizorzy RSPU aktywnie uczestniczyli pracach dotyczących ścieżki zintegrowanego szkolenia: regulaminy, zasady prowadzenia szkoleń w podmiotach szkolących, superwizji, staży klinicznych oraz egzaminów.

Kamila Mędrykiewicz poinformowała nas o zakończeniu działalności Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, jednego z sygnatariuszy Rady. To dla nas utrata Towarzystwa, będącego inicjatorem i aktywnie angażującego się w naszą działalność. Omówiono w tych okolicznościach sytuację prawną RSPU (brak zagrożenia) w związku z tym faktem.

Kolejnym wątkiem był przebieg i zakończenie pierwszej edycji szkolenia dla superwizorów aplikantów SuperKRAK-UZ prowadzonego przez KSTU (wzięło w nim udział 10 osób). Podkreśliła trudne warunki przeprowadzania tego szkolenia (pandemia covid-19), ale również jego efekty. Obecnie rozpoczęło się kolejne szkolenie dla 7 osób. Co warte podkreślenia, brali i biorą w nim udział psychoterapeuci uzależnień z obu dotychczasowych nurtów szkolenia. W związku z tym RSPU dopracowała warunki egzaminu jako ostatniego etapu aplikacji. Po prezentacji odbyła się dyskusja i wymiana uwag z uczestnikami zjazdu.

Drugim ważnym tematem była nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym, która wprowadza nowy porządek w lecznictwie uzależnień. Jej główne założenia omówiła wice-przewodnicząca RSPU Dorota Reguła. Ustawa jest w trakcie procedowania. Zmiana ma zostać wprowadzona o ile się nic nie zmieni z dn. 01.01.2022. Ustawa na etapie projektu była konsultowana przez RSPU. W trakcie prac w Sejmie, podczas obrad Komisji Zdrowia, przedstawiał nasze stanowisko Henryk Kędzierski. Zaowocowało to wprowadzeniem brakującego zapisu o prowadzeniu psychoterapii uzależnień przez osoby będące w procesie certyfikacji (obecnie) i uzyskiwania specjalizacji (w przyszłości).

O szczegółach z przebiegu prac Zespołu Do Spraw Opracowania Reformy Systemu Leczenia Uzależnień wspólnie opowiadały Anna Przenzak i Agnieszka Litwa-Janowska.

Następnie Przewodnicząca poprowadziła Panel „Obserwacje praktyczne z przebiegu szkoleń. Stan obecny superwizji szkoleniowej na tle zmian w zintegrowanym szkoleniu w dziedzinie uzależnień”. Uczestnicy dyskutowali nad konsekwencjami wynikającymi z działań KBdsPN dla aplikantów superwizorów. Temat ten kontynuowała Bożena Maciek-Haściło omawiając zapisy dotyczące uprawnień superwizorów.

Na zakończenie Sławomir Grab i Rajmund Janowski omówili wnioski wynikające z prac nad wspólnym kodeksem etyki. Mówili integrowaniu i wzajemnym porozumieniu z superwizorami i terapeutami w tym zespole.