Uchwała nr 6 RSPU nr 6 z dnia 14.12.2021

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień uchwala uruchomienie procedury uzyskiwania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień RSPU w trybie nadzwyczajnym dla osób, które do 30 czerwca 2021 uzyskały wpis na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizowaniu superwizji klinicznej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia.

Tryb będzie realizowany zgodnie z następującymi warunkami:

  1. Złożenie pisemnej prośby o nadanie tytułu superwizora psychoterapii uzależnień na ręce Przewodniczącej Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień do dnia 30 maja 2022 roku.
  2. Uzyskanie pisemnej rekomendacji od dwóch superwizorów z certyfikatem RSPU.
  3. Dostarczenie na adres RSPU następujących dokumentów:

• Pisma (pkt.1) i rekomendacji (pkt.2),
• Zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie uprawnienia do prowadzenia superwizji klinicznej wydane przez Dyrektora KBdsPN w terminie do dnia 30.06.2021,
• Kserokopii certyfikatu psychoterapeuty lub zaświadczenia o ukończeniu szkoły psychoterapii,
• Zaświadczenia o przynależności członkowskiej do jednego z Towarzystw-sygnatariuszy Porozumienia,
• Zaświadczenia o nienagannej postawie etycznej wnioskującego, wydane przez Towarzystwo, którego jest członkiem,
• Podpisana deklaracja odpowiedzialności etycznej RSPU.